Informace pro žadatele o umístění na sociální lůžko

 

Lůžka sociální péče Klokočov

Adresa zařízení:
LDN Klokočov, Vítkov-Klokočov č.59


Rozhodnutí o registraci služby:

číslo registrace 4831262


Kontakt na zdravotně-sociální pracovnici LDN Klokočov
:

556 455 599

 

email:

JavaScript@@bWljaGFlbGEuZm9ybWFua292YUBmbm8uY3o%3D

 

Forma a druh služby

Pobytová sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče- dle §52 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

FN Ostrava je již od roku 2009 příjemcem dotací na provoz sociálních lůžek. Sociální služby poskytované na sociálních lůžkách ve FN Ostrava jsou zařazeny do Krajské sítě sociálních služeb a FN Ostrava je od roku 2016 Moravskoslezským krajem pověřena k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu prostřednictvím "Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon".

 

Poslání zařízení

Sociální lůžka Klokočov při Fakultní nemocnici Ostrava jsou pobytovou sociální službou ve zdravotnickém zařízení.

Jejich posláním je zabezpečovat péči a podporu dospělým osobám starším 60 let, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení, tzn. nevyžadují již ústavní zdravotní péči, ale mohou žít v domácím prostředí jen za předpokladu pomoci jiné osoby nebo s pomocí sociálních služeb a tuto pomoc nelze přechodně zajistit.

Sociální lůžka Klokočov neposkytují trvalou sociální službu. Tato služba je poskytována na dobu přechodnou, tj. do doby, než se bude uživatel moci vrátit do domácího prostředí, případně využít jiný druh služeb, např. osobní asistenci, pečovatelskou službu, domov pro seniory apod. Maximální délka pobytu je stanovena na 6 měsíců. Prodloužení pobytu je možné a vždy je řešeno individuálně. Během pobytu uživatele je vyžadována aktivní spoluúčast rodinných příslušníků a blízkých při řešení situace klienta.

Při poskytování služeb se vychází z individuální situace a potřeb každého uživatele a je podporována snaha řešit aktuální nepříznivou situaci.

Na umístění pacienta na sociálním lůžku po ukončení hospitalizace v LDN nevzniká automaticky nárok s ohledem na omezenou kapacitu těchto lůžek. Je nutné podat písemnou žádost se všemi náležitostmi s dostatečně dlouhým časovým předstihem pro zařazení pacienta do pořadníku. Samotné podání žádosti o přijetí nezaručuje přijetí žadatele na sociální lůžko.

 

Cíle služby

 • zhodnotit jeho potřeby a nároky na péči a předat uživatele do další péče jiné služby
 • zajistit pobyt v zařízení na nezbytně nutnou dobu, z důvodu předcházení vzniku trvalé závislosti uživatele na službě a z důvodu dočasného charakteru pomoci.

 

Cesty k dosažení cílů

 • podpora uživatele při rozvoji a udržení soběstačnosti,
 • spolupráce s rodinou a blízkými uživatele,
 • poskytování kvalitní ošetřovatelské péče,
 • poskytování základního sociálního poradenství.
 • Další poskytované služby
 • ubytování,
 • stravování,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • aktivizační a sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • zdravotní péče.

 

Cílová skupina uživatelů

Cílovou skupinou našeho zařízení jsou dospělé osoby starší 60 let s chronickými onemocněními, se zdravotním postižením, s trvalým pobytem v Moravskoslezském kraji, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení a nevyžadují již ústavní zdravotní péči, ale z důvodů nepříznivé sociální situace, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu se snížením soběstačnosti v základních denních činnostech vyžadují dlouhodobou a trvalou pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nelze zajistit jiným způsobem.

Služba je poskytována osobám, které jsou propuštěny z Fakultní nemocnice Ostrava a Léčebny pro dlouhodobě nemocné v Klokočově.

 

Služba nebude poskytnuta

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobám s infekčním onemocněním,
 • osobám, které trpí duševní chorobou a jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobám, které vyžadují služby, jež zařízení neposkytuje.

 

Výše úhrady za poskytované služby

Výše úhrady za ubytování činí 305 Kč denně a za stravování 255 Kč denně.

Dále je uživatel povinen za poskytování péče zaplatit částku ve výši přiznaného příspěvku na péči za kalendářní měsíc. Pokud tento příspěvek dosud nebyl přiznán, je možno zájemce na lůžko přijmout a příspěvek mu bude vyúčtován zpětně po jeho přiznání.

Pokud je rozhodnuto o přiznání příspěvku na péči v době, kdy už žadatel není klientem sociálních lůžek (pobývá tedy v jiném zařízení nebo doma), je povinen on nebo jeho rodina o této skutečnosti informovat naše zařízení a zpětně doložit kopii rozhodnutí.

 

Dostupnost služby

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně.

Lůžka sociální péče umístěná v LDN Klokočov jsou dostupná individuální i veřejnou hromadnou dopravou.

 

Návštěvy

Příjem návštěv osob blízkých je možný dle návštěvní doby pro LDN Klokočov.
Příjem návštěv mimo tuto dobu je možné jen po domluvě.

 

Další zdroje informací o službě

V případě zájmu o bližší informace o našem zařízení se můžete obrátit na pracovníky oddělení úseku Lůžek sociální péče popřípadě na zdravotně–sociální pracovnici LDN Klokočov.


 

Primář
MUDr. Milan Stolička, Ph.D.
Telefon+420 556 455 511
Emailmilan.stolicka@fno.cz
Vrchní sestra
Bc. Jana Klementová
Telefon+420 556 455 509
Emailjana.klementova@fno.cz
Sociální pracovnice pro sociální lůžka
Michaela Formánková, DiS.
Telefon+420 556 455 599
Emailmichaela.formankova@fno.cz
Sociální pracovnice pro zdravotní lůžka
Lenka Maderová, DiS.
Telefon+420 556 455 599
Emaillenka.maderova@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání