Věda a výzkum

Pacientem kontrolovaná analgezie u pacientu po totální endoprotéze.

Vnitřní grantová soutěž FN Ostrava  projektů aplikovaného klinického výzkumu, plně financována z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZČR –

STREITOVÁ Dana [HR]

MÁCA Jan

ZOUBKOVÁ Renáta

Prevence nikotinové abstinence u kriticky nemocných ventilovaných pacientů

Vnitřní grantová soutěž FN Ostrava  projektů aplikovaného klinického výzkumu, plně financována z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZČR –

CVERNOVÁ Kateřina, [HR],

NEISER Jan [HR],

KULA Roman

RUSKOVÁ Klára

Hodnocení účinnosti a snášenlivosti tapentadolhydrochloridu s prodlouženým uvolňováním a tepentadolhydrochlorid

ZÁTHURECKÁ Jitka

Dvojitě slepá randomizovaná placebem kontrolovaná paralelní skupinová studie zkoumající oromukosální sprej Sativex  (Sativex â, Nabiximos) podávaný na úlevu od bolesti pacientům s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří při optimalizované chronické terapii opiáty pociťují nedostatečný analgetický účinek.

ZÁTHURECKÁ Jitka

Multicentrická nekomparativní pokračovací studie, hodnotící dlouhodobou bezpečnost léčby oromukosálním sprejem Sativex (Sativex®; Nabiximols) u pacientů s bolestí způsobenou nádorovým onemocněním.

ZÁTHURECKÁ Jitka

Citrát fentanylu v aplikační formě nasálního spreje (NTFC) ve srovnání se sulfátem morfinu v orální formě (OMS): dvojitě zaslepené, dvojitě maskované, randomizované, multicentrické, mezinárodní, srovnávací, zkřížené klinické hodnocení zaměřené na léčbu průlomové bolesti u pacientů s nádorovým onemocněním.

ZÁTHURECKÁ Jitka

Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná, paralelní skupinová studie, zkoumající dávkování přípravku Sativex při podávání pro úlevu od bolestí u pacientů s pokročilým karcinomem, kteří nedosahují adekvátní analgezie při optimalizované chronické terapii opiáty.

ZÁTHURECKÁ Jitka

Fluid challenges in intensive care.

SZTURZ Pavel

Dvoudílná, placebem kontrolovaná  studie zkoumající bezpečnost a účinnost orálního spreje Sativex (Sativex®, Nabiximols) podávaného jako podpůrná léčba na úlevu od nezvladatelné přetrvávající chronické bolesti u pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří ani při optimalizované chronické léčbě opiáty nepociťují dostatečný analgetický účinek. A two-part, placebo-controlled, study of the safety and efficacy of Sativex oromucosal spray (Sativex®; Nabiximols) as adjunctive therapy in relieving uncontrolled persistent chronic pain in patients with advanced cancer, who have inadequate analgesia even with optimized chronic opioid therapy.

ZÁTHURECKÁ Jitka

Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči

STREITOVÁ Dana

Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči

STREITOVÁ Dana

Kontrola horečky u pacientů se sepsí.

KULA Roman

Třídící schéma pro primární směřování nemocných úspěšně resuscitovaných pro mimonemocniční srdeční zástavu.

NEISER Jan

Stanovení rizika rozvoje syndromu akutní dechové tísně u pacientů s rozsáhlým operačním výkonem v dutině břišní na podkladě vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BAT).

MÁCA Jan

Hodnocení účinnosti premedikace a  pooperační analgezie dětí

DIVÁK Jan

Vyšetřování markerů tkáňového poškození u pacientů s rizikem rozvoje ARDS – DAMPARDS trial.

MÁCA Jan

Kontrola horečky u pacientů se sepsí.

KULA Roman

Vyšetřování markerů tkáňového poškození u pacientů s rizikem rozvoje ARDS – DAMPARDS trial.

MÁCA Jan

Inzerce PICC s použitím Intracavitarní (IC) EKG navigace k ověření pozice špičky katétru u dospělých pacientů v porovnání s RTG.

CONSTANTINE, I., POLANSKÁ, A., MICHALÍKOVÁ, M.,SEMANOVÁ, K.

Výzkum bakteriofágů terapeuticky účinných proti rezistentním bakteriálním kmenům vyskytujícím se ve zdravotnických zařízeních

POLANSKÁ, A, .KOČÍ M. a kol.

JOR O., a kol

Vliv krevního tlaku na přehlednost operačního pole při endonazální chirurgii

JOR O., a kol

„Chytrý neuro-rehabilitační systém pro pacienty se získaným poškozením mozku v časných stádiích léčby“ (TL02000313)

JOR O., a kol

Zvýšení přesnosti, radikality a bezpečnosti endoskopických chirurgických výkonů v oblasti hrtanu a průdušnice s pomocí JET ventilace

ZOUBKOVÁ R. MÁCA, J, CHWALKOVÁ, I, FIODOROVÁ,

Využití motomedu pro obnovu svalové síly u pacientů s umělou plicní ventilací

 

Význam spánkové endoskopie pro optimalizaci léčby pacientů s obstrukční spánkovou apnoí

Renáta ZOUBKOVÁ, MUDr. Jan MÁCA, MUDr. MILAN NAVRÁTIL

Vliv techniky ošetřování okolí místa zavedení centrálního žilního katétru na výskyt infekce.

PLEVA,L.BURŠA, F.

Metabolická odezva organismu u polytraumat

BURŠA, F. PLEVA, L.

Anaerobic metabolism associated with traumatic hemorrhagic shock monitored by microdialysis of

muscle tissue is dependent on the levels of hemoglobin and central venous oxygen saturation:

a prospective, observational study.

DIVÁK. J.

Monitorování hloubky celkové anestesie u dětí v průběhu chirurgického výkonu pomocí BIS monitoru

DIVÁK. J.

Hodnocení účinnosti premedikace a  pooperační analgezie dětí

ZOUBKOVÁ, R., MÁCA, J., STREITOVÁ, D.,NEISER, J.

Pacientem kontrolovaná analgesie u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu

JAHODA Jan

Nezaslepené nekomparativní klinické hodnocení intravenózně podávaného anidulafunginu a následně perorálně podávaného vorikonazolu anebo flukonazolu při léčbě prokázané kandidémie/invazivní kadidiázy v populaci pacientů z oddělení intenzivní péče

FN Ostrava

 

 

 

 

 

Projekt EU, ESF v ČR, MŠMT, Ostravská univerzita v Ostravě. Investice do rozvoje vzdělávání. Spoluřešitel. Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na OU. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0006. Projekt ukončen 2015.

Fakultní nemocnice Ostrava

Vliv intraoperaně podaných tekutin a vasoaktivních látek na změny průtokových parametrů derivovaných transoesophageální dopplerometrií u vysoce rizikových chirurgických pacientů podrobujících se rozsáhlým nitrobřišním OP výkonům

Fakultní nemocnice Ostrava

Stanovení rizika rozvoje ALI/ARDS u pacientů s major abdominal surgery na podkladě vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BAT)

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Nezaslepené nekomparativní klinické hodnocení intravenózně podávaného anidulafunginu a následně perorálně podávaného vorikonazolu anebo flukonazolu při léčbě prokázané kandidémie/invazivní kadidiázy v populaci pacientů z oddělení intenzivní péče

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Dvojitě slepá randomizovaná placebem kontrolovaná paralelní skupinová studie zkoumající oromukosální sprej Sativex  (Sativex â, Nabiximos) podávaný na úlevu od bolesti pacientům s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří při optimalizované chronické terapii opiáty pociťují nedostatečný analgetický účinek.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Fluid challenges in intensive care.

STREITOVÁ, D.

Prevence nozokomiálních nákaz v intenzivní péči.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Kontrola horečky u pacientů se sepsí.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vyšetřování markerů tkáňového poškození u pacientů s rizikem rozvoje ARDS – DAMPARDS trial.

ZOUBKOVÁ Renáta[HR]

NYTRA Ivana

Pacientem kontrolovaná analgezie u pacientů po totální endoprotéze.

NEISER Jan [HR],

CVERNOVÁ Kateřina

ZOUBKOVÁ Renáta

Prevence nikotinové abstinence u kriticky nemocných ventilovaných pacientů

DIVÁK. J.

Monitorování hloubky celkové anestesie u dětí v průběhu chirurgického výkonu pomocí BIS monitoru

ZÁTHURECKÁ Jitka

Hodnocení účinnosti a snášenlivosti tapentadolhydrochloridu s prodlouženým uvolňováním a tepentadolhydrochlorid

SKLIENKA Peter

Identifikace faktorů rozvoje akutního selhání ledvin u pacientů s polytraumou

SZTURZ Pavel

Fluid challenges in intensive care.

KULA Roman

Kontrola horečky u pacientů se sepsí.

NEISER Jan

Třídící schéma pro primární směřování nemocných úspěšně resuscitovaných pro mimonemocniční srdeční zástavu.

MÁCA Jan

Stanovení rizika rozvoje syndromu akutní dechové tísně u pacientů s rozsáhlým operačním výkonem v dutině břišní na podkladě vyšetření bronchoalveolární tekutiny (BAT).

DIVÁK Jan

Hodnocení účinnosti premedikace a  pooperační analgezie dětí

MÁCA Jan

Vyšetřování markerů tkáňového poškození u pacientů s rizikem rozvoje ARDS – DAMPARDS trial.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Kontrola horečky u pacientů se sepsí.

Krupová L, a kol.

AZV MZ ČR NU 20-09-00094.


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání