Pracovní skupina sester pro prevenci sepse na pracovištích intenzivní péče

Sepse je vážný celosvětový problém, protože zdravotní péče o takto postižené pacienty je spojena s vysokou mírou úmrtnosti, a to i přes výrazné možnosti dnešní medicíny řešit infekci. Nové postupy a řešení v léčbě sepse dospělých i pediatrických pacientů, které byly nedávno zveřejněny, jsou podloženy důkazy Evidence-based practise (EBP). Sestry, pracující na ICU, podílející se na péči o pacienty se sepsí, jsou schopny hodnotit pacienty s rizikem vzniku sepse, což může mít významný vliv na výsledky jejich léčby. Orientace a znalosti sester v nových doporučeních může pomoci zajistit pacientům se sepsí správnou péči, která je založena na nejnovějších vědeckých podkladech.

V návaznosti na vznik a činnost Česko-Slovenského fóra pro sepsi, které sdružuje významné odborníky z řad lékařů – intenzivistů České a Slovenské republiky, vznikla také v únoru roku 2005 ve FN Ostrava pracovní skupina zabývající se prevencí sepse z pohledu ošetřovatelské péče. Cíle a zájem pracovní skupiny vycházejí z dokumentu pojednávajícího o prevenci sepse, který vypracoval MUDr. Roman Kula a kolektiv lékařů KARIM FN Ostrava.

Pracovní skupina k projektu prevence sepse vznikla ve spolupráci s pedagogy Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kteří jsou také jejími členy. Hlavním úkolem pracovní skupiny je edukační činnost zdravotnických pracovníků intenzivních oborů a implementace doporučených postupů pro prevenci sepse v intenzivní péči do každodenní praxe. Zmíněná činnost se opírá o výsledky studií, dle Evidence Based Medicine, doporučených postupů odborných společností.

Garant celého projektu ve FN Ostrava je MUDr. Roman Kula, CSc.

1. Cíle pracovní skupiny

 • Edukační a výchovná činnost všech zdravotnických pracovníků oborů intenzivní medicíny
 • Organizace a zajištění odborných seminářů klíčových témat v oblasti prevence sepse
 • Mezioborová spolupráce: výměna zkušeností pracovišť intenzivní a resuscitační péče FNO, zajištění odborných stáží, povinný adaptační proces absolventů nastupujících na tyto pracoviště
 • Organizace Postgraduálního kurzu sester v intenzivní péči jehož hlavním tématem je problematika prevence sepse z pohledu ošetřovatelské péče
 • Spolupráce v edukaci studentů v rámci pregraduálního i postgraduálního studia sester, začlenění problematiky sepse do osnov výuky specializačního vzdělávání, odborné praxe, volba diplomových prací na téma prevence sepse a nozokomiálních nákaz v oboru intenzivní péče
 • Vytvořit výchovně vzdělávací program (webové stránky, informační letáky)

 

Klíčová témata

 • Nozokomiální infekce - teoretický základ
 • Hygiena rukou zdravotnického personálu
 • Problematika ošetřování invazivních vstupů
 • Problematika pacientů na UPV, prevence VAP
 • Problematika výživy
 • Problematika ošetřování akutních a chronických ran
 • Problematika bakteriologických vyšetření

 

2. Personální složení

Zakladatel

PhDr. Dana Streitová, vrchní sestra ARK FNO (2005 - 2015)

Koordinátor

PhDr. Renáta Zoubková, vrchní sestra KARIM FNO (2005 – dosud)

 

Členové

PhDr. Andrea Polanská,MBA NOP FNO (2005 - dosud)

Mgr. Tomáš Glac, staniční sestra KARIM FNO (2015 - dosud)

Mgr. Klára Rusková, staniční sestra KARIM FNO ( 2015 - dosud)

Mgr. Alice Haltofová, staniční sestra KARIM FNO (2015 - dosud)

Mgr. Silvie Madziová, sestra KARIM FNO (2015 - dosud)

Mgr. Markéta Kočí (2015 - dosud)

Mgr. Zuzana Kučerová (2015 - dosud)

Mgr. Ivana Nytra (2020-doposud)

 

Odborný garant

MUDr. Roman Kula, CSc., KARIM FNO

 

3. Odkazy

 

4. Odborné prezentace

 

5. Balíčky opatření pro prevenci sepse na pracovištích intenzivní péče


Přednosta
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Telefon+420 597 372 701
Emailpavel.sevcik@fno.cz
Vrchní sestra
PhDr. Renáta Zoubková, Ph.D.
Telefon+420 597 372 705
Emailrenata.zoubkova@fno.cz
Zástupce přednosty pro léčbu a prevenci Primář intenzivní péče
MUDr. Peter Sklienka, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailpeter.sklienka@fno.cz
Primář oddělení anestezie
MUDr. Jan Divák, Ph.D., MBA
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.divak@fno.cz
Zástupce přednosty pro vědecko-výzkumnou činnost
Doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
Telefon+420 597 372 702
Emailjan.maca@fno.cz
Vedoucí lékařka ambulancí
MUDr. Alena Mátlová
Telefon+420 597 372 794
Emailalena.matlova@fno.cz
Zástupce přednosty pro pedagogickou činnost
MUDr. Martin Kutěj
Telefon+420 597 372 702
Emailmartin.kutej@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Sylvie Makovcová
Telefon+420 597 373 762
Emailsylvie.makovcova@fno.cz
Sekretariát (referentka)
Ing. Iva Hladká
Telefon+420 597 372 702
Emailivana.hladka@fno.cz
×
PředchozíDalší
Načítání