doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Vzdělání

 • 1989-1995 Lékařská fakulta UP Olomouc
 • 1998 Atestace z chirurgie, I. stupeň
 • 2003 Atestace z neurochirurgie, nadstavbová
 • 2005-2009 Doktorský studijní program, LF UK v Hradci Králové
 • 2014 Habilitace na LF UK v Hradci Králové, téma habilitační práce: „Transnazální endoskopická chirurgie selární oblasti"

 

Profesní historie

 • 1995-2005 Sekundární lékař, Neurochirurgická klinika FN Ostrava
 • 2005-2008 Staniční lékař JIP, Neurochirurgická klinika FN Ostrava
 • 2008-2014 Zástupce přednosty pro VaVČ, Neurochirurgická klinika FN Ostrava
 • 2015-dosud Přednosta, Neurochirurgická klinika FN Ostrava

 

Členství v odborných společnostech

 • Česká neurochirurgická společnost- vědecký sekretář
 • Česká spondylochirurgická společnost
 • European Association of Neurosugical Societes- individuální členství
 • International Federation for Neuroendoscopy
 • International Society for Hydrocephalus and CSF disorders

 

Pedagogická činnost

 • 2008- 2010 Lektor Zdravotně-sociální fakulty OU, obor ošetřovatelství
 • 2010-2014 Lektor LF OU, obor ošetřovatelství
 • 2010-2014 Odborný asistent LF UK v Hradci Králové
 • 2014 Docent LF UK v Hradci Králové
 • 2014-dosud Docent LF Ostravské Univerzity
 • 2009- dosud Lektor mezinárodních postgraduálních endoskopických kurzů (Endoscopic operation on ventricular system and subarachnoid spaces, Transnasal endoscopic pituitary surgery)

 

Stáže a kurzy

 • 1998- 2001 cyklus postgraduálních kurzů EANS
 • 2002- postgraduální kurz neuroendoskopie, Neurochirurgické klinice Mainz, Německo
 • 2003- postgraduální kurz v dětské neurochirurgii, pořádaný Evropskou společností pro dětskou neurochirurgii (ESPN), Dubrovník
 • 2011- týdenní postgraduální kurz endonazální endoskopické chirurgie lebeční spodiny, Pittsburgh, USA
 • 2012- postgraduální kurz chirurgie lebeční spodiny, Mnichov, Německo
 • 2012- postgraduální kurz endoskopické operativy kraniostenóz, San Antonio, USA
 • 2013- 6 týdenní stáž v Center for Cranial Base Surgery, UPMC Pittsburgh, USA

 

Oblast zájmu

 • chirurgie lebeční spodiny
 • onkoneurochirurgie
 • dětská neurochirurgie
 • neuroendoskopie
 • chirurgie páteře a periferních nervů

 

Publikační činnost

Monografie, učební materiály a kapitoly v monografiích

 • Lipina, R., Matoušek, P., a kol. Endoskopická chirurgie spodiny lební. Havlíčkův Brod, Tobiáš, 2014, ISBN 978-80-7311-139-7
 • Lipina, R. Neurointenzivní péče. Ostravská Univerzita v Ostravě, Ostrava, 2013, ISBN 978-80-7464-335-4
 • Lipina, R., Matoušek, P., Vacek, P., et al. Endoskopické operace hypofýzy. Ostrava 2013, výukové CD
 • Matoušek, P., Lipina, R., Komínek, P., Zeleník, K. Základy endoskopické chirurgie hypofýzy a rinobaze. Ostravská Univerzita, Lékařská fakulta, 2014, ISBN 978-80-7464-505-1
 • Vodička, J. a Dudová, I. a Lipina, R. et al. Příčiny poruchy čichu. In Poruchy čichu a chuti. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2012, s. 76-117
 • Bar, D. and Reguli, S. and Lipina, R. Decompressive Craniectomy for Refractory Intracranial Hypertension. In Signorelli, Francesco. Explicative Cases of Controversial Issues in Neurosurgery. In Tech, Rijeka 2012, DOI: 10.5772/29693
 • Hladík, M. a Prchlík, M. a Lipina, R. et al. Dětské kraniotrauma a jeho zajištění. In Bánovčin, P. et al. Diagnostika a terapia v pediatrii, Martin: JFL UK, 2005, 53-54

 

Původní práce a práce v odborných časopisech s IF

 • Lipina, R. and Reguli, Š. and Nováčková, L. et al. Relation between TGF- β 1 levels in cerebrospinal fluid and ETV outcome in premature newborns with posthemorrhagic hydrocefalus. Childs Nerv Syst, 2010, vol. 26, p. 333–341
 • Lipina, R. and Reguli, Š. and Doležilová, V. et al. Endoscopic third ventriculostomy for obstructive hydrocephalus in children younger than 6 months of age. Is it a first-choice method? Childs Nerv Syst, 2008, vol. 24, p. 1021-1027
 • Lipina, R. and Paleček, T. and Reguli, Š. et al. Death in consequence of late failure of endoscopic third ventriculostomy. Childs Nerv Syst, 2007, vol. 2, p. 815-819
 • Vávrova, M. and Jonszta, T. and Lipina, R. et al. Endovascular treatment of mycotic pseudoaneurysms. Vasa, 2010, vol. 39, iss. 3, p. 256-261
 • Bar, M. and Mikulik, R. and Lipina, R. et al. Nationwide study of decompressive surgery for malignant supratentorial infarction in the Czech Republic: utilization and outcome predictors. J Neurosurg., 2010, vol.113, iss. 4, p. 897-900
 • Bar, M. and Mikulik, R. and Lipina, R. et al. Decompressive surgery for malignant supratentorial infarction remains underutilized after guideline publication. J Neurol., 2011, vol. 258, vol. 91, p.689-94
 • Lipina, R. a Matoušek, P. a Paleček, T. et al. Rozšířený transnazální endoskopický přístup k nádorům lebeční spodiny a očnice. Čes a Slov Neurol a Neurochir, 2012, vol. 75/108, č.3, s. 326-333
 • Lipina R., Hrbáč T., Chlachula M., et al. Endoskopická ventrikulocisternostomie u dětí s předchozí implantací ventrikuloperiotneální drenáže. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(2): 207-210
 • Krejčí, T. a Hrbáč, T. a Lipina, R. et al. Primárně extradurální meningeom prezentující se Garcinovým syndromem- kazuistika. Čes a Slov Neurol a Neurochir, 2012, vol. 75/108, č.4, s. 490-493
 • Filip, M. a Šámal, F. a Lipina, R. et al. Peroperační měření průtoku likvoru pomocí ultrazvuku při dekompresi cervikokraniálního přechodu u Chiariho malformace I. typu – naše zkušenosti. Čes a Slov Neurol a Neurochir, 2011, vol.74, č. 3, s. 320-324
 • Matoušek, P. a Lipina, R. a Paleček, T. et al. Endoskopická transnazální chirurgie hypofýzy - výhody spolupráce otorinolaryngologa a neurochirurga. Čes a Slov Neurol a Neurochir, 2010, vol 74/106, č.5, s. 542-545
 • Filip, M. a Paleček, T. a Lipina, R. et al. Ultrazvukový peroperační monitoring glioblastomu v 2D obraze a reálném čase. Čes a Slov Neurol a Neurochir, 2004, vol. 67/100, č.1, s. 43-48
 • Krejčí T., Potičný S., Lipina R., et al. Extrakraniálně metastazující meningeomy. Cesk Slov Neurol N, 2013, vol. 76/109, č. 3, s. 322-328
 • Reguli Š., Lipina R., Krajča J., et al. Magnetická rezonance v diagnostice kraniotraumat- kazuistika. Cesk Slov Neurol N, 2013, vol. 76/109, č. 6, s. 736-739
 • Krčík, T., Lipina, R., Paleček, T., et al. Fluorescencí navigovaná resekce vysokostupňových gliomů mozku. Cesk Slov Neurol N 2014, 77/110 (3), 308-313

 

Původní práce a práce v recenzovaných odborných časopisech bez IF

 • Lipina, R. a Matoušek, P. a Hrbáč, T. et al. Adenomy hypofýzy: výsledky resekce transnazální endoskopickou technikou. Neurol. praxi 2013, vol. 14, č. 5, s. 262-266
 • Lipina, R. a Matoušek, P. a Krejčí, T. et al. Využití peroperačního endonazálního ultrazvukového vyšetření při hodnocení radikality endoskopických operací selární oblasti. Endoskopie, 2012, vol. 21, č. 1, s. 20-23
 • Lipina R, Rosický J, Golová Š, Chlachula M, Zabystrzanová E, Zalešáková D. Polohový plagiocefalus: výsledky léčby pomocí kraniální ortézy. Pediatria (Bratisl.), 2013, vol. 8, č. 4, s. 200-207
 • Lipina, R. a Matoušek, P. a Paleček, T. et al. Endoskopický transnazální přístup k lézím selární oblasti. Endoskopie, 2011, vol. 20, č. 2, s. 57–61
 • Lipina, R. a Paleček, T. Současné možnosti neurochirurgické léčby hydrocefalu. Neurológia, 2010, vol. 5, č. 1, s. 31-35
 • Lipina, R. a Rosický, J. a Golová, Š. Léčba polohového plagiocefalu pomocí kraniální remodelační ortézy. Pediatr. praxi, 2012, vol. 13, č. 1, s. 36-39
 • Lipina, R. a Paleček, T. Chirurgické řešení hydrocefalu v dětském věku. Pediatrie pro praxi, 2004, vol. 3, s. 133-136
 • Boleslavská, J. a Matoušek, P. a Lipina, R. et al. Obličejové (kraniomaxilofaciální) epitézy. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, přijato k publikaci
 • Matoušek, P. a Lipina, R. a Paleček, T. et al. Endoskopická transnazální chirurgie selární oblasti. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2012, vol. 61, č. 3, s. 171-176
 • Reguli, Š. a Lipina, R. a Hrbáč, T. Neurochirurgická léčba mozkových nádorů. Onkologie, 2011, vol. 5, č. 2, 72–74
 • Fedorko, Š. and Lipina, R. The use of adult human bone marrow stem cells in the treatment of spinal injury. Vnitr Lek., 2009, vol. 55, iss. 3, p. 184-186
 • Černochová, I. and Lipina, R. Radionuclide cisternography in diagnostics of obstruction hydrocephalus in introduced ventriculoperitoneal shunt.
 • Nucl Med Rev Cent East Eur., 2004, vol. 7, iss. 1, p. 85-86
 • Paleček, T. a Lipina, R. Bolesti bederní páteře degenerativního původu- Low back pain syndrom. Interní medicína pro praxi, 2004, vol. 3, s. 115-118
 • Matoušek, P. a Lipina, R. a Komínek P. et al. Transnazální endoskopická chirurgie nádorů očnice. Čes. a Slov. Oftal., 2012, vol. 68, č. 5, s. 202-206
 • Brichtová E., Chlachula M., Lipina R., et al. Endoscopic Third Ventriculostomy in Previously Shunted Children. Minimally Invasive Surgery, 2013, ID 584567

 

Další práce v odborných recenzovaných časopisech

 • Lipina, R. a Komínek, P. a Paleček, T. et al. Komentář ke komentáři Masopust et al k práci Matoušek et al Endoskopická transnazální chirurgie hypofýzy- výhody spolupráce otorinolaryngologa a neurochirurga. Cesk Slov Neurol N, 2011, vol. 74/107, č. 1, p. 85.
 • Matoušek, P. a Lipina, R. et al. Mezinárodní kurz transnazální endoskopické chirurgie hypofýzy a lební baze. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2011, vol. 60, č. 4, s. 229-230.
 • Lipina, R. Komentář k práci Brichtová et al. Malfunkce peritoneálního katetru vnitřního drenážního systému u dětí. Čes a Slov Neurol a Neurochir, 2009, č. 6, s. 598-599.
 • Matoušek, P. a Lipina, R. Kurz "Endoskopická chirurgie hypofýzy a lební baze". Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2012,vol. 1, s. 68.
 

Přednosta
prof. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Telefon+420 597 375 401
Emailradim.lipina@fno.cz
Vrchní sestra
Mgr. Karla Kočí, MBA
Telefon+420 597 375 422
Emailkarla.koci@fno.cz
Sekretariát
Telefon+420 597 375 402
×
PředchozíDalší
Načítání