Kontakt

Ordinační doba

Umístění

Pracoviště

Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

rychlý kontakt
+420 597  371  111
+420 738  141  111
CZE ENG

Kmenové buňky

Kontakt:
Pracoviště intervenční neuroradiologie
a angiologie

po–pá: 7.00–15.30 hod.
597 372 172
597 372 176

po, pá: 9.00–12.00 hod.
597 374 207

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Poloha | Mapa areálu
3. poschodí diagnostického komplementu

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin patří ke stále častějším onemocněním. Tomuto onemocnění však není věnována dostatečná pozornost v oblasti vědecko-výzkumné aktivity, ani v léčebné oblasti. Na každých 100 diagnostikovaných pacientů s intermitentní klaudikací připadá 100 dalších, kteří tyto symptomy mají, ale dosud nevyhledali lékaře a dalších 300 pacientů asymptomatických. Pětileté přežití pacientů s klaudikacemi je pouze 75 %, přičemž 16 % zemře na infarkt myokardu, 4 % na cévní mozkovou příhodu, 5 % na jiná onemocnění a 5–10 % prodělá nefatální kardiovaskulární příhodu. U 25 % pacientů onemocnění progreduje do kritické končetinové ischemie (přítomnost klidových bolestí, které je nutno tlumit analgetiky a vznik trofických lézí).

Obr2 Obr2

Kritická končetinová ischemie často vyvolává nutnost amputací končetiny. Zvláště rizikovou skupinu z tohoto hlediska představují diabetici druhého typu, u nichž je riziko amputace končetiny 10–20x vyšší než u nediabetiků. Perioperační mortalita amputací pod kolenem činí 5–10 % a nad kolenem 15–20 %. Do dvou let po amputaci zemře 25–30 % nemocných a do pěti let 50–75 %. Po dvou letech je plně mobilních jen 40 % pacientů, kteří podstoupili amputaci jedné končetiny, 15 % musí podstoupit amputaci i u kontralaterální končetiny a u dalších je nutná vyšší amputace. Incidence netraumatických amputací se odhaduje 30/100 000 obyvatel. Konzervativní léčba nerevaskularizovatelné kritické ischemie dolních končetin, spočívající v podávání vasodilatační infusní terapie a v léčbě lokálních komplikací, je dlouhodobě neuspokojivá a otevírá úvahy o možnostech léčby ischemické chororby dolních končetin využitím cílené vaskulogeneze.

Obr3 Obr4

Tato metoda spočívá v odběru vaskulárních prekurzorů a jejich aplikaci přímo do místa kritické končetinové ischemie. Jejím cílem je navození tvorby kolaterálního řečiště, tedy přirozeného způsobu léčby obliterace tepen dolních končetin s cílem dodávky potřebného kyslíku tkáním a navození reparačních pochodů ve tkáních. Aplikace autologních separovaných kmenových buněk do ischemické tkáně je spojena s procesy angiogenézy a vaskulogenézy, tedy s novotvorbou síťoviny větvených tepen kolaterálního řečiště. Principem je produkce řady mediátorů, růstových a angiogenetických faktorů.

Obr5 Obr6

Po fázi iniciální, s uvolněním inflamatorních mediátorů, nastává druhá fáze s tvorbou endoteliálních prekursorových buněk a jejich inkorporace do nových kolaterál nebo jsou v další fázi přeměněny na pericytické buňky. Tvorba "sprouting" a "nonsprouting" angiogenezy trvá v závislosti na ischemii tkáně cca 4–6 týdnů. Efekt tvorby kolaterálního řečiště může být monitorován např. na tepnách dolních končetin pomocí měření transkutánního kyslíku, prstových tlaků, indexu kotník-paže – ABI, ultrasonograficky, angiograficky, MRI – magnetickou rezonancí nebo metodikami nukleární medicíny a zhodnocením tkáňové perfuze.

Metoda transplantace autologních kmenových buněk

Spočívá v odběru kostní dřeně pacienta s následnou separací autologních kmenových buněk a jejich přímé aplikaci do končetiny postižené chronickou kritickou končetinovou ischemií. Stanovení počtu a koncentrace separovaných kmenových buněk, destiček a mononukleárních buněk v separátu dává přesnou informaci o efektivitě této metody.

Obr7 Obr8

Technika odběru a separace kmenových buněk

Bed-side izolace, separace a koncetrace kmenových buněk technikou Harvest technologies separátoru odpovídá moderním požadavkům tj.:

 1. získání dostatečného množství kmenových buněk separací z aspirátu kostní dřeně,
 2. snadný, rychlý, bezpečný způsob odběru a vlastní separace.

Jednoduchou technikou densitní – gradientní centrifugace jsou separovány elementy bílé řady a destičky od erytrocytů, metodou 15 minutové centrifugace. Leukocyty a destičky kostní dřeně jsou koncentrovány 5–7x, zbytkové erytrocyty jsou ředěny na hematokrit cca 5 %. Zesílený angiogenetický efekt Harvest koncentrátu je dán vyšší koncentrací destiček a nukleidovaných buněk bílé řady.

Odběr kostní dřeně je prováděn s ohledem na typ vlastní indikaci procedury. U pacientů s kritickou končetinovou ischemií je prováděn odběr 240 ml kostní dřeně, v ortopedických indikacích 60–120 ml, v ostatních indikacích cca 60 ml objemu kostní dřeně. Standardní Yamshidiho technikou z obou ilických kostních lopat, pod analgosedací propofolem a za monitorování TK, P, ekg, saturace pO2, je prováděna aspirace kostní dřeně hematologem. Po zpracování aspirátu je objem rozdělen do centrifugačních kelímků a následně je provedena 15 minutová separace gradientní densitní centrifugací. Po oddělení erytrocytů je separát aspirován do přiložených stříkaček a ihned aplikován.

Nevhodní pacienti pro léčbu

 1. Předpokládaná doba přežití menší než 6 měsíců.
 2. známé onemocnění kostní dřeně (lymfom, leukemie, myelodysplastický syndrom, metastázy v kostní dřeni).
 3. Konečné stádium renálního selhávání či dialyzovaní pacienti.
 4. Akutní stadium končetinové ischemie s těžkým zánětlivým procesem ohrožujícím pacienta a vyžadující amputaci končetiny k odvrácení zhoršení klinického stavu.

Pacienti vhodní k transplantaci kmenových buněk

 1. Chronická kritická končetinová ischemie Rutherford 4–6, Fontaine III nebo IV.
 2. Vyčerpaná základní konzervativní a revaskularizační léčba (Bypass, Angioplastika).
 3. Věk více než 18 let.
 4. Podepsán informovaný souhlas s výkonem.
 5. Bez akutních komplikací CLI vyžadujících amputaci končetiny.

Obr9 Obr10

Způsob aplikace

U pacientů s CLI je aplikace prováděna 40 vpichy na bérci do oblasti průběhu bércových tepen hluboko nitrosvalově speciální technikou aplikace k prevenci úniku aplikovaného množství BMSC. Vodící metodikou pro lokalizaci aplikace je DSA končetinových tepen. U ortopedických aplikací je množství a lokalizace aplikovaných buněk závislé na typu kostního defektu nebo ložiska nekrózy. Aplikace je prováděna v krátkodobé analgosedaci za kompletního monitorování, po desinfekci dolní končetiny a za aseptických kautel, aplikačními stříkačkami. Následně je provedena bandáž dolní končetiny. V případě kožního defektu je provedena cirkulární aplikace 5 vpichy kolem defektu.

Obr11 Obr12

Kontrolní vyšetření

Před a po aplikaci léčby jsou provedena laboratorní vyšetření – hematologická, základní screening a koagulace, neinvazivní cévní vyšetření včetně duplexní dopplerovské ultrasonografie, měření ABI – kotníkových tlaků, stanovení tkáňové perfúze, vyšetření transkutánního kyslíku, měření prstových tlaků, měření periferní LASER dopplerometrie – mikrocirkulace prstů a kůže.

Obr13 Obr14

Výroční zprávy

Výroční zpráva Tkáňového zařízení FNO - 2014

Výroční zpráva Tkáňového zařízení FNO - 2013

Výroční zpráva Tkáňového zařízení FNO - 2012

Objednání k vyšetření 597 374 026

Přednosta

doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.

Tel: 597 374 133
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vedoucí laborant

Mgr. Svatopluk Koval

Tel: 597 374 132
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript